Từ khoá: Pipeline

Hướng dẫn tạo Jenkinsfile

Hướng dẫn tạo Jenkinsfile

Chuỗi bài về Jenkins 1. Pipeline trong jenkins 2. Hướng dẫn tạo Jenkinsfile 3. Pipeline CI/CD hoàn chỉnh với Laravel Framework Mục đích cuối cùng của chuỗi bài: xây dựng 1 CI/CD hoàn chỉnh bao gồm: Docker: sử dụng nền tảng container để triển khai Laravel: framework PHP để làm website Unit testing: Unit test cho PHP Feature testing: test chức năng cho service Deploy: CD deploy container bằng Pipeline Mở đầu Ở bài trước ta đã làm quen với Pipeline trong Jenkins, tuy nhiên chỉ là cách thiết lập cực kỳ đơn giản, bài viết này sẽ ... »

Pipeline với Jenkins

Pipeline với Jenkins

Chuỗi bài về Jenkins 1. Pipeline trong jenkins 2. Hướng dẫn tạo Jenkinsfile 3. Pipeline CI/CD hoàn chỉnh với Laravel Framework Mục đích cuối cùng của chuỗi bài: xây dựng 1 CI/CD hoàn chỉnh bao gồm: Docker: sử dụng nền tảng container để triển khai Laravel: framework PHP để làm website Unit testing: Unit test cho PHP Feature testing: test chức năng cho service Deploy: CD deploy container bằng Pipeline Bài đầu tiên sẽ có những phần sau Jenkins: giới thiệu jenkins cùng những tính năng của nó Cài đặt Jenkins với docker : cài jenkins trong 5 phút ... »