Key words:server

Ảo hóa server vật lý sử dụng VMware ESXi 8

Ảo hóa server vật lý sử dụng VMware ESXi 8

Giới thiệu bài toán Bài toán đặt ra trong thực tế là công ty hiện có một máy server vật lý và cần tạo nhiều VPS từ máy server này để sử dụng cho mục đích học tập nghiên cứu công nghệ của mọi người trong công ty. Yêu cầu các VPS hoạt động độc lập, và chia sẻ chung tài nguyên của máy vật lý như CPU, RAM, Storage. Trong trường hợp này, phương án để có thể xử lý bài toán này là sẽ cần thực hiện ảo hóa server vật lý mà chúng ta có, từ đó ... »

Wildcard SSL Certificates