Key words:devops

Ảo hóa server vật lý sử dụng VMware ESXi 8

Ảo hóa server vật lý sử dụng VMware ESXi 8

Giới thiệu bài toán Bài toán đặt ra trong thực tế là công ty hiện có một máy server vật lý và cần tạo nhiều VPS từ máy server này để sử dụng cho mục đích học tập nghiên cứu công nghệ của mọi người trong công ty. Yêu cầu các VPS hoạt động độc lập, và chia sẻ chung tài nguyên của máy vật lý như CPU, RAM, Storage. Trong trường hợp này, phương án để có thể xử lý bài toán này là sẽ cần thực hiện ảo hóa server vật lý mà chúng ta có, từ đó ... »

Từ Developer đến DevOps Engineer (part 1)

Từ Developer đến DevOps Engineer (part 1)

Nội dung: Giới thiệu What is DevOps? DevOps Culture DevOps Phases and Tools DevOps Concepts How to become DevOps Engineer? Giới thiệu tổng quan các tool trong DevOps. The 2019 DevOps RoadMap Learn and Practice 🔰 Giới thiệu Chào mọi người, lại là mình đây. Có lẽ nhiều bạn đã đọc các blog trước của mình, các chủ đề thường liên quan đến DevOps, Kubernetes, v.v... Mình sẽ tự giới thiệu 1 chút. Tên: N.X.Phong - DevOps công ty GMO Z.com VietNam Lab Center, Số năm kinh nghiệm làm DevOps là 2,5 năm (quá ít phải ... »

Wildcard SSL Certificates