Key words:Variable Declarations

TypeScript Handbook (Phần 2) - Variable Declarations

TypeScript Handbook (Phần 2) - Variable Declarations

Nội dung được giới thiệu trong bài viết này Đây là bài viết thứ 2 trong loạt bài giới thiệu về TypeScript. Nối tiếp thành công vài bài viết thứ nhất giới thiệu về BasicType, lần này mình sẽ tổng hợp lại về khai báo biến(Variable Declarations) trong TypeScript. var declarations Thông thường khi khai báo biến trong javascript chúng ta có thể sử dụng từ khóa var. var a = 10; Trong method cũng có thể định nghĩa biến giống như vậy function f() { var message = "Hello, world!"; return message; } Và trong method khác cũng có thể ... »