Tác giả: H.H.T

Giới thiệu về Nuxt TypeScript

Giới thiệu về Nuxt TypeScript

I.Sơ lược NUXT: Nuxt là 1 mã nguồn mở miễn phí dựa trên Vue, NodeJS và Babel. Hỗ trợ tốt tạo ứng dụng Universal(Server Rendered), Single Page App và Static Generated (Pre Rendering). Hỗ trợ SEO tốt bằng cách cho quản lý thẻ HEAD. II.Sơ lược về VUE: VueJs là một thư viện tập trung vào phần view trong mô hình MVVM. VueJs chứa một sức mạnh lớn để xây dựng Single-Page Applications khi được kết hợp với công cụ build và các thư viện/component được xây dựng bởi cộng đồng Link tham khảo về VUE. ... »