Từ khoá: Command Injection

OWASP ZAP và những vấn đề thực tế

OWASP ZAP và những vấn đề thực tế

Như chúng ta đã biết OWASP ZAP là 1 Tool Test Security hoàn toàn mạnh mẽ, giúp bạn dễ dàng scan và tìm ra lỗ hổng trong hệ thống ứng dụng của bạn. Bạn nào chưa biết về OWASP ZAP thì có thể tham khảo bài viết trước của mình. https://blog.vietnamlab.vn/2018/08/08/owasp-zap-de-test-security-cho-web-application-va-api/ Thực tế là trong bài viết trước, mình chỉ test một chức năng nhỏ trong ứng dụng của mình, nên chưa gặp và lường trước được những vấn đề có thể xảy ra. Sau khi test một ứng dụng lớn chính mình ... »

Command Injection - Series Web Application Security

Command Injection - Series Web Application Security

1. Nội dung Giới Thiệu Command Injection Cách Phòng Chống Các Bài Viết Liên 2. Giới thiệu Theo Wiki của OWASP: https://www.owasp.org/index.php/Command_Injection Command injection is an attack in which the goal is execution of arbitrary commands on the host operating system via a vulnerable application. Command injection attacks are possible when an application passes unsafe user supplied data (forms, cookies, HTTP headers etc.) to a system shell. In this attack, the attacker-supplied operating system commands are usually executed with the privileges of the vulnerable application. Command injection attacks are possible largely due to ... »

Wildcard SSL Certificates