Từ khoá: SQL Injection

SQL Injection - Series Web Application Security

SQL Injection - Series Web Application Security

1. Nội dung Giới Thiệu SQL Injection SQL Injection Blind Cách Phòng Chống Các Bài Viết Liên 2. Giới thiệu SQL injection là một kỹ thuật cho phép những kẻ tấn công lợi dụng lỗ hổng của việc kiểm tra dữ liệu đầu vào trong các ứng dụng web và các thông báo lỗi của hệ quản trị cơ sở dữ liệu trả về để inject (tiêm vào) và thi hành các câu lệnh SQL bất hợp pháp. SQL injection có thể cho phép những kẻ tấn công thực hiện các thao tác, delete, insert, update, v.v. Trên cơ ... »